Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας

Η νέα Προγραμματική Περίοδος 2021-27 προσφέρει ακόμη μεγαλύτερες ευκαιρίες για επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, με έμφαση στη δημιουργία μιας ευφυέστερης και κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΕK θα συνεχίσει να υλοποιεί δράσεις για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον για τη χώρα μας......
| Be Part of Tomorrow's World | "Η Έρευνα και η Καινοτομία προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας", Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, Πρόεδρος της Elevate Greece A.E. ...